LAJKONIK-Bus przyspieszone przewozy autokarowe: wygodnie, bezpiecznie, szybko - wszystko w dobrej cenie
Polska * Europa * Świat: jeździmy wszędzie tam - gdzie tylko da się dojechać

 REGULAMIN PRZEWOZÓW
FIRMY LAJKONIK SPÓŁKA JAWNA
 
--- * ---


§1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Niniejszy regulamin przewozów (dalej: Regulamin) określa warunki przewozu osób i bagażu przez Przewoźnika.
2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
a) Przewoźnik – Spółka LAJKONIK
Sp. J., Tomasz Cieślik, Krzysztof Kucala, Marek Adamus, Widoma 36, 32-095 Iwanowice, woj. małopolskie,
b) Bilet – dokument potwierdzający zawarcie z Przewoźnikiem umowy przewozu na wskazany na nim Przejazd. Bilet upoważnia do uczestnictwa w Przejeździe zorganizowanym przez Przewoźnika. Bilet można zakupić poprzez System moj-bus.pl (z wyprzedzeniem o ile są jeszcze dostępne bilety, nie później niż 30 minut przed kursem), lub w wybranych kasach na dworcach autobusowych znajdujących się na trasie przejazdu
(z wyprzedzeniem o ile są jeszcze dostępne bilety, nie później niż 30 minut przed kursem) oraz u kierowcy autobusu (wyłącznie na dany przejazd którym kieruje kierowca).
c) Bilet ulgowy – Bilet w obniżonej cenie przysługujący niektórym osobom, które wskazują ustawy lub wskazane przez naszą firmę. Mamy dwa rodzaje ulg - ulgi ustawowe i ulgi firmowe. Ulgi ustawowe są zgodne z obowiązującymi przepisami, oraz ulgi firmowe które są czasowe i mogą ulegać czasowym zmianom. (Np.: dzieciom pow. 4 lat, dzieciom i młodzieży uczącej się, studentom do 26 lat., osobom powyżej 65 lat - tzw. ulga seniorska).
d) Pasażer – osoba, która posiada ważny Bilet lub Bilet ulgowy i korzysta ze zorganizowanego przez Przewoźnika Przejazdu,
e) Przejazd – podróż Pasażera pomiędzy dwoma punktami (tzn. miejscem odjazdu oraz miejscem docelowym - wskazanych na bilecie) na ustalonej przez Przewoźnika trasie w konkretnej dacie i godzinie,
f) Bagaż podręczny – rzeczy ruchome zabierane przez Pasażera do autokaru o rozmiarach, które pozwalają na ich umieszczenie pod fotelem lub nogami pasażera albo na półce znajdującej się nad siedzeniami Pasażerów w autokarze.
g) Bagaż – rzeczy ruchome umieszczane w luku bagażowym o maksymalnej wadze do 20 kg oraz wymiarach 20cm x 40cm x 60 cm.
h) Każdy pasażer jest uprawniony do przewozu jednej sztuki Bagażu.
i) Przedmiot wartościowy – przedmiot o wartości powyżej 300 zł,
j) Rezerwacja miejsca – gwarancja rezerwacji miejsca poprzez serwis moj-bus.pl uprawniająca do pierwszeństwa zakupu biletu (bezpośrednio przed kursem u Kierowcy) na przejazd po spełnienia warunków wskazanych w Regulaminie,
k) Zakup biletu lub biletów (jednego biletów lub większej ilości biletów poprzez system moj-bus.pl)  – zakup Biletu lub Biletów uprawnia do przejazdu po spełnieniu warunków wskazanych w Regulaminie,
l) System moj-bus.pl – portal internetowy znajdujący się pod adresem http://lajkonik.moj-bus.pl/courses/show umożliwiający Rezerwację oraz zakup Biletów. Regulamin korzystania z systemu mój-bus.pl znajduje się pod adresem internetowym http://lajkonik.moj-bus.pl/regulation.

§2 - PRZEWOŹNIK
 
1. Przewoźnik jest zobowiązany do zrealizowania Przejazdu na ustalonej trasie zgodnie z rozkładem jazdy. Rozkład jazdy jest dostępny na stronie internetowej Przewoźnika - http://www.lajkonikbus.pl.
2. Przewoźnik może powierzyć wykonanie Przejazdów innym przewoźnikom.
3. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia autokarów i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami niezależnymi od Przewoźnika np. kontrole drogowe dokonywane przez upoważnione do kontroli służby (Policja, Inspekcja Drogowa itp.), korki, remonty, wypadki, złe warunki pogodowe, awarie itd.
4. W przypadku awarii autokaru Przewoźnik jak najszybciej zapewni autokar zastępczy. W takiej sytuacji Pasażer będzie uprawniony do rezygnacji z kontynuowania Przejazdu oraz jednostronnego wypowiedzenia zawartej umowy przewozu na Przejazd. Pasażerowi zostanie zwrócona cena Biletu w wysokości proporcjonalnej do przebytej trasy Przejazdu. W przypadku niemożliwości zwrotu ceny w gotówce, zwrot ceny Biletu nastąpi po zgłoszeniu stosownego żądania (pisemnego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) Przewoźnikowi (dane kontaktowe znajdują się w §7 ust. 2 Regulaminu), w którym Pasażer wskaże numeru rachunku bankowego, na który niniejsza kwota ma zostać zwrócona.

§3 - PASAŻER
 
1. Pasażer zobowiązany jest do zachowania porządku oraz niezakłócania podróży pozostałym Pasażerom. Pasażer utrudniający wykonywanie Przejazdu kierowcy lub współpasażerom, zakłócający porządek publiczny, a także stwarzający zagrożenie w trakcie jazdy może zostać zmuszony do opuszczenia autokaru na najbliższym możliwym przystanku (np. Miejsce Obsługi Podróżnych na autostradzie). W takim przypadku Pasażerowi nie przysługuje zwrot ceny za Bilet. W wyjątkowych sytuacjach kierowca ma prawo wezwać Policję.
2. Zabronione jest spożywanie przez Pasażera pokarmów (np. lody, zapiekanki, hamburgery, itp.) oraz napojów (np.:
soki, kawa, herbata itp. w kubkach lub puszkach itp.) mogących zanieczyścić pojazd lub innych Pasażerów. Zabrania się palenia papierosów (w tym e-papierosów) oraz spożywania alkoholu i środków odurzających. Kierowca ma prawo odmówić przewozu Pasażera znajdującego się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
3. Zabrania się przewozu zwierząt w autokarze. Wyjątek stanowią psy przewodnicy asystujący osobie niepełnosprawnej. Pies asystujący osobie niepełnosprawnej powinien posiadać uprząż oraz certyfikat potwierdzający status psa asystującego oraz zaświadczenie o aktualnych szczepieniach weterynaryjnych (ochronnych - Podstawa prawna art. 20a i 20b ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721, z późn. zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz.U.z 2010 Nr 64, poz.399).).
4. Każdy pasażer zobowiązany jest do zapięcia pasów bezpieczeństwa, jeżeli Przejazd odbywa się autokarem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa.
5. Pasażer w wieku poniżej 12 lat może podróżować jedynie pod opieką osoby dorosłej.

§4 - REZERWACJE
 
1. Rezerwacji miejsc dokonuje się tylko za pośrednictwem systemu mój-bus.pl. Jednorazowo można dokonać rezerwacji maksymalnie dwóch miejsc. (Jeżeli Pasażer chce dokonać rezerwacji 3 lub 4 miejsc musi wykonać kolejną drugą rezerwację, jeżeli chce dokonać rezerwacji 5 lub 6 miejsc musi wykonać kolejną trzecią rezerwację,… itd.). Rezerwacja miejsc poprzez system mój-bus.pl możliwa jest na pół godziny (30 minut) przed kursem.
2. Rezerwacja biletu przy pomocy SMS - zasady i warunki. Użytkownik za pośrednictwem serwisu mój-bus.pl dokonuje wyboru trasy przewozu, terminu kursu, godziny kursu oraz ilości miejsc (jedno czy dwa).
3. Warunkiem pomyślnie przeprowadzonej rezerwacji miejsca jest wysłanie SMS-a o podwyższonej płatności i określonej treści (treść wysyłanego SMS-a oraz numer na który należy wysłać SMS-a będzie podany w formularzu po wybraniu rodzaju trasy, daty kursu, godziny kursu oraz ilości miejsc). Użytkownik zwrotnie otrzyma SMS z unikatowym "kodem potwierdzającym rezerwację", który musi wpisać w odpowiednie pole formularza na stronie internetowej. Kod należy wpisać dokładnie jaki się otrzymało – wielkość liter ma znaczenie. Dodatkowo użytkownik jest zobowiązany do wypełnienia pozostałych danych wymaganych przez system. Adres e-mail nie jest polem wymaganym – aczkolwiek na adres e-mail przychodzi do Pasażera potwierdzenie dokonania rezerwacji. Koszt wysłania SMS-a określony jest na stronie internetowej. Po dokonaniu rezerwacji nie ma możliwości zmiany terminu i trasy przejazdu.
4. Za ewentualne skutki nie dokonania rezerwacji z przyczyn błędnie wypełnionych danych w formularzu, wysłania SMS na inny  niż podany na stronie numer lub wysłania SMS o nieodpowiedniej treści Operator Serwisu, ani jakikolwiek inny podmiot współpracujący z Operatorem Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności.
5. Rezerwacja jest ważna tylko na określony przez rezerwującego dzień i kurs.
6. Do przejazdu uprawniona jest osoba której nazwisko zostało wpisane w formularzu na stronie internetowej, a kierowca ma prawo żądać okazania dokumentu tożsamości pozwalającego na weryfikację danych i porównanie ich z danymi zapisanymi w bazie danych przewoźnika.
7. Niniejszy regulamin określa zasady usługi rezerwacji miejsca
w autokarze. Po rezerwacji miejsca nie ma możliwości zwrotu kosztów SMS w przypadku rezygnacji z rezerwacji.
8. Pasażerowie posiadający Rezerwację miejsc dokonaną poprzez serwis moj-bus.pl lub zakupiony bilet lub bilety ON-LINE poprzez serwis moj-bus.pl - zobowiązani są stawić się na miejscu odjazdu autokaru na 15 minut przed godziną odjazdu na przystanku początkowym. Po tym czasie Rezerwacja traci ważność. Rezerwacji miejsc za pomocą serwisu mój-bus.pl można dokonać tylko i wyłącznie z przystanków począt-kowych. Nie prowadzimy rezerwacji miejsc z przystanków pośrednich. 
9. Pasażer posiadający rezerwację, przy zakupie biletu bezpośrednio u kierowcy musi podać imię i nazwisko Pasażera na rzecz którego dokonywana była Rezerwacja.

§5 - BILETY
 
1. Pasażerowie, posiadający ważny Bilet zobowiązani są stawić się na miejscu odjazdu na 15 minut przed Przejazdem. W przypadku niespełnienia ww. warunku Przewoźnik ma prawo odstąpić od zawartej umowy przewozu ze skutkiem natychmiastowym. Tym samym Przewoźnik nie będzie zobowiązany do zapewnienia Przejazdu. W przypadku rezygnacji z biletu Pasażer będzie uprawniony do otrzymania zwrotu ceny Biletu po zgłoszeniu stosownego żądania Przewoźnikowi (pisemnego lub mailowego, lub samodzielnie przez link załączony w wiadomości w której otrzymał potwierdzenie zakupu biletu, dane kontaktowe znajdują się w §7 ust. 2 Regulaminu). Rezygnacji tej można dokonać na 24 godziny przed kursem. W wiadomości e-mail Pasażer wskaże numeru rachunku bankowego, na który cena Biletu ma zostać zwrócona. Serwis mój-bus.pl ma prawo pobrania prowizji zgodnie z regulaminem serwisu mój-bus.pl.
2. Pasażer który dokonał płatności a jego Bank jeszcze nie wykonał przelewu na konto serwisu mój-bus.pl, będzie musiał dokonać zakupu biletu w autokarze, w tym przypadku Przewoźnik zwróci kwotę Pasażerowi po przesłaniu przez Pasażera takiej informacji wraz z linkami do biletu i zlecenia zwrotu. 
3. Pasażer który dokonał zakupu Biletu przez System mój-bus.pl zobowiązany jest do  jego wydrukowania i okazania kierowcy przed wejściem do autokaru. Pasażer który zakupił bilet ON-LINE zobowiązany jest wstawić się 15 minut przed kursem, na przystanku początkowym. Pasażer który zakupił bilet ON-LINE i nie stawił się na przystanku początkowym przed kursem, nie będzie miał gwarancji miejsca. Biletem nie są potwierdzenia dokonania przelewu z banku Pasażera, ani widok biletu na urządzeniu elektronicznym (telefon, smartfon, tablet, laptop lub inne urządzenia elektroniczne). W przypadku braku wydrukowanego Biletu zakupionego przez System mój-bus.pl Pasażer chcący skorzystać z Przejazdu będzie zobowiązany do zakupu nowego Biletu u kierowcy. UWAGA PRAKTYCZNA! W przypadku zakupu Biletu przez System mój-bus.pl nie ma konieczności dokonywania osobnej Rezerwacji. Zakup biletu jest automatycznie rezerwacją miejsca.
4. Przy zakupie Biletu ulgowego Pasażer ma obowiązek udokumentowania prawa do skorzystania ze zniżki (tj. okazania legitymacji szkolnej, legitymacji studenckiej itp.). Nieudokumentowanie prawa do zniżki skutkuje koniecznością uiszczenia ceny Biletu w pełnej wysokości.
5. W czasie Przejazdu Pasażer zobowiązany jest do zachowania Biletu lub Biletu ulgowego do kontroli. Przy zakupie biletu (lub biletów) u kierowcy, kierowca jest zobowiązany do wydania biletu, a Pasażer do jego zachowania do kontroli przez całą trasę. Pasażer jest zobowiązany do zabrania biletu od kierowcy. W przypadku nie wydania biletu przez Kierowcę Pasażer musi zgłosić ten fakt telefonicznie od razu na telefon kontaktowy (§7 ust. 2 Regulaminu) a nie podczas kontroli. Brak biletu w razie kontroli, będzie skutkował nałożeniem kary na Pasażera.
6. Pasażer który chce zakupić Bilet ulgowy u kierowcy autokaru musi posiadać odpowiednie dokumenty uprawniające do ulgi oraz spełnić warunki ustawowe do przyznania ulgi.
7. Pasażer który chce zakupić Bilet u kierowcy autokaru musi posiadać odliczoną kwotę. Kierowca ma prawo odmówić sprzedaży Biletu w sytuacji, gdy nie będzie miał możliwości wydania Pasażerowi reszty. Kierowca nie ma możliwości opuszczenia pojazdu celem rozmienia pieniędzy a następnie wydania reszty Pasażerowi.
 
§6 - ZMIANY, ZWROTY I OPERACJE DODATKOWE
DOTYCZĄCE ZAKUPIONYCH BILETÓW

1. Istnieje możliwość zwrotu biletów nabytych poprzez internetowy serwis sprzedaży biletów mój-bus.pl.
2. Warunkiem możliwości zwrotu biletu jest zgodność tej operacji z Umownymi Warunkami Przewozów Przewoźnika, z którym została zawarta Umowa w trakcie zakupu biletu (Regulamin jest dostępny przed zakupem biletów, akceptacja oznacza zgodę na warunki zawarte w Regulaminie), a zwrot następuje, w sposób zgodny z tym Regulaminem. Za zwroty pobierana jest opłata dodatkowa (odstępne). Czynności związane z realizacją uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie są wykonywane poprzez "link do zwrotu biletu" przesłany w e-mailu razem z linkiem do wydrukowania biletu.
3. Operator Serwisu
mój-bus.pl zastrzega sobie prawo potrącenia 20% ceny biletu w przypadku rezygnacji z rezerwacji i zakupu dokonanego przez strony transakcyjne (odstępne o którym mowa powyżej). Potrącenie to jest wynikiem prowizji instytucji pośredniczących w zakupie biletów oraz pozostałych kosztów manipulacyjnych związanych z transakcją.
4. Zwrot biletu zakupionego w ramach serwisu internetowego jest możliwy przy zgłoszeniu tego faktu najpóźniej na 24 godziny przed planowanym odjazdem
5. W przypadku zwrotu według zasad opisanych powyżej należność za zwrot z potrąceniem odstępnego odbędzie się tym samym kanałem którym klient dokonał zakupu biletów (bank lub karta kredytowa) w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych.
6. Bilet elektroniczny wysłany mailem i wydrukowany przez pasażera, ze względów technicznych nie może być zmieniony na inny termin. W związku z tym nie ma możliwości zmiany terminu zakupionego biletu. W przypadku zmiany terminu podróży, użytkownik musi zwrócić bilet na zasadach opisanych powyżej i zakupić nowy bilet.

§7 - PRZEWÓZ BAGAŻU

1. Pasażer jest uprawniony do bezpłatnego przewozu jednej sztuki Bagażu oraz jednej sztuki Bagażu podręcznego.
2. O fakcie przewozu Bagażu Pasażer zobowiązany jest powiadomić kierowcę podczas wchodzenia na pokład autokaru. Fakt ten kierowca potwierdza stosowną adnotacją na Bilecie dla Pasażera [nabiciem na bilet ceny 0,00 zł za bagaż /wydaniem innego biletu/ przybiciem pieczątki na bilecie]. Moment przekazania Pasażerowi Biletu ze stosowną adnotacją uważany jest za moment przyjęcia Bagażu do przewozu. Pasażer jest uprawniony do umieszczenia Bagażu w luku bagażowym (przy pomocy oddelegowanego pracownika Przewoźnika, a w przypadku jego braku – samodzielnie) dopiero po otrzymaniu Biletu ze stosowną adnotacją.
3. Pasażer chcący przewieźć Bagaż, w którym znajduje(ą) się Przedmiot(y) wartościowy(e), musi poinformować o tym fakcie kierowcę autokaru przed umieszczeniem Bagażu w luku bagażowym oraz uiścić opłatę w wysokości 20 zł (opłata za przewóz przedmiotów wartościowych). Bagaż musi posiadać etykietę z imieniem i nazwiskiem Pasażera. Kierowca wyda Pasażerowi Bagaż zawierający Przedmiot(y) wartościowy(e) dopiero po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. W przypadku nieprzestrzegania warunków wskazanych w niniejszym ustępie Przewoźnik nie odpowiada za przewożone Przedmioty wartościowe.
4. Przedmioty wartościowe o niewielkich rozmiarach (np. laptop, tablet, aparat fotograficzny, biżuteria itp.) mogą być przewożone jedynie jako Bagaż podręczny, pod stałym nadzorem Pasażera. W przypadku nieprzestrzegania warunków wskazanych w niniejszym ustępie Przewoźnik nie odpowiada za przewożone Przedmioty wartościowe.
5. Bagaże wartości powyżej 300 zł Pasażer musi ubezpieczyć nas czas transportu we własnym zakresie, przed kursem.
6. Kierowca nie przyjmuje pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów wartościowych na przechowanie w trakcie Przejazdu.
7. Zabrania się przewozu Bagażu lub Bagażu podręcznego, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie lub stwarzać zagrożenie dla innych Pasażerów. W razie uzasadnionego podejrzenia naruszenia niniejszego ustępu Kierowca przy udziale Pasażera może sprawdzić, czy zawartość Bagażu lub Bagażu podręcznego nie narusza Regulaminu, przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm., dalej: Prawo przewozowe) lub innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
8. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia Bagażu podstawą odpowiedzialności Przewoźnika jest przedstawienie Biletu ze stosowną adnotacją. O fakcie uszkodzenia lub kradzieży bagażu należy niezwłocznie poinformować kierowcę autokaru w celu przeprowadzenia oględzin oraz sporządzenia protokołu szkody.
9. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za Bagaż, Bagaż podręczny oraz wszelkie rzeczy ruchome pozostawione w autokarach przez Pasażerów. Pasażer, który pozostawi Bagaż, Bagaż podręczny lub jakikolwiek przedmiot w autokarze powinien niezwłocznie skontaktować się z Przewoźnikiem (dane kontaktowe znajdują się w §7 ust. 2 Regulaminu). UWAGA PRAKTYCZNA! Osoba która pozostawiła Bagaż, Bagaż podręczny lub inną rzecz ruchomą w autokarze musi podać jego specyficzne cechy czy szczegóły, pozwalające na ustalenie, iż jest ona ich właścicielem. Pracownicy Przewoźnika nie mają możliwości skontaktowania się z kierowcą w czasie Przejazdu – kontakt może nastąpić po dotarciu autokaru do miejsca docelowego.

§8 - PRZEPISY KOŃCOWE
 
1. Pasażer który chce otrzymać fakturę VAT za Bilet lub Bilet ulgowy musi zgłosić stosowne żądanie (pisemne lub mailowe) Przewoźnikowi (dane kontaktowe znajdują się w ust. 2 poniżej) oraz przesłać Bilet lub Bilet ulgowy (bilet lub bilet ulgowy zakupiony przez Internet należy wysłać Bilet w wersji elektronicznej, bilet zakupiony u Kierowcy – należy wysłać oryginalny Bilet (Paragon z kasy fiskalnej) który Pasażer dostał od Kierowcy) celem udokumentowania jego zakupu. Stosownie do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług żądanie (pisemne lub mailowe) należy zgłosić nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbył się Przejazd. Faktura elektroniczna zostanie wysłana niezwłocznie po otrzymaniu ww. żądania.
2. Dane kontaktowe Przewoźnika: LAJKONIK Sp.J., Tomasz Cieślik, Krzysztof Kucala, Marek Adamus, Widoma 36, 32-095 Iwanowice, tel.: 660-508-097, e-mail: biuro@lajkonikbus.pl.
3. Wszelkie skargi i r
eklamacje  przyjmowane są tylko i wyłącznie w formie pisemnej (list wysłany pocztą tradycyjną lub e-mailową - dane kontaktowe znajdują się w §8 ust. 2 Regulaminu). Nie przyjmujemy połączeń z telefonów z numerów zastrzeżonych.
4. Wszelkie spory zaistniałe między Pasażerem a Przewoźnikiem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Przewoźnika.
5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednio Prawo przewozowe oraz ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.lajkonikbus.pl w siedzibie firmy oraz w autokarach firmy LAJKONIK Sp.J., Tomasz Cieślik, Krzysztof Kucala, Marek Adamus, Widoma 36, 32-095 Iwanowice.
7. W przypadku zakupu biletów za pośrednictwem serwisu e-podróżnik.pl we wszystkich kanałach serwisu e-podróżnik.pl obowiązują warunki rezerwacji zgodne z Regulaminem sprzedaży biletów tego serwisu i jest on nadrzędny nad innymi regulaminami. Pełny Regulamin sprzedaży jest dostępny na stronie www.e-podroznik.pl/regulaminy.

Hostowane na o12.pl
© Adam Lis * napisz do nas: biuro@lajkonikbus.pl,  zapraszamy na strony www.lajkonikbus.pl